Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

Informace o nás

Zařízení péče o děti, Dětská skupina Šikulové, je zaměřeno na péči a výchovu dětí předškolního věku, tedy od 2 let do nástupu na základní školu. Program a roční plán výchovy a péče naší skupiny je přizpůsoben této věkové kategorii a zaměřuje se na pohybovou, zájmovou a kulturní výchovu dětí zaměstnanců Správy služeb MPO a děti zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí výchovného programu jsou i technicky za­měřené prvky, inspirované programem Versuch macht Klug, který vytvořil německý partner projektu Univerzita Flensburg.

Historie dětské skupiny

Dětská skupina vznikla  v červenci 2014 na základě projektu „Inovace při slaďování pracovního a rodinného života“, který byl spolufinancován z fondů EU (OP LZZ). Cílem projektu bylo v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin na trhu práce, tyto nástroje otestovat, zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést je do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou. Spoluprací se zahraničními partnery byly získány nové zkušenosti, které jsou vy­užitelné nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance (udržení kvalifikované pracovní síly, úpravy pracovních podmínek, pracovní doby, délky úvazku, místa výkonu práce, udržení kontaktu zaměstnance na RD se zaměstnáním a další). Od 1.1.2020 je zřizovatelem dětské skupiny Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Naši uživatelé

Naši skupinu navštěvují děti zaměstnanců/za­městnankyň Správy služeb Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří touto cestou řeší sladění svého pracovního a rodinného života.

 

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

1/ Od kdy do kdy přes den skupina funguje?   
Zařízení má provozní dobu 7:00–17:00 hod.

2/ Dostávají děti jídlo a pití nebo je musí rodiče zajistit samostatně? 
Stravu si rodiče zajišťují sami, s využitím služeb Eurestu působícího v budově, který jídlo (svačinky, obědy, pitný režim) dodává. Strava je přizpůsobena věku dětí (neslané, nekořeněné atd.)

3/ Existuje nějaký pevný režim, jako v kolik chodí po obědě spát apod.?   
Program se řídí Provozním řádem zařízení péče o děti na MPO. Denní režim najdete na www stránkách.

4/ Věnujete se dětem aktivně nebo si ve skupině pouze hrají a jsou pod dohledem?  
Pečující osoby, které jsou odborně vzdělané, si s dětmi nejen hrají, ale připravují dětem bohatý program. Děti tak v dětské skupině získávají potřebné sebeobslužné dovednosti, jsou všestraně rozvíjeny, tvoří, dělají pokusy apod. Program dětské skupiny vychází z principu Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Je utvořen na míru u naší technicky zaměřené skupině a je přizpůsoben dětem od 2 let. Rozhodně nejde jen o hlídání, jako v dětském koutku v obchodním domě.

5/ Jste ochotní případně dítě přebalit nebo mohou být do skupiny přijaty pouze děti, které už chodí na nočník?  
Pokud se rodiče rozhodnou umístit dítě do kolektivního předškolního zařízení, je třeba, aby počítali s tím, že bude na dítě kladeno mnoho nároků v oblasti samostatnosti a sebeobsluhy. Pokud dítě nezvládá udržet čitstotu, není problém, aby přišlo do kolektivu s plenami, ale musí nočník znát a nesmí se ho bát. Stejně tak je třeba, aby se dítě umělo samo najíst lžící a napít z hrnečku. Děti nekrníme, ale samozřejmě pomůžeme vybrat z talíře polévku nebo z vyškrabat jogurt z kelímku.

 


Podmínky přijetí do skupiny MPO:

1. Do skupiny mohou být přijaty pouze děti, které se podrobí stanoveným pravidelným očkováním,  mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

2. Děti se přijímají v průběhu celého roku, dítě je umístěno, je-li volná kapacita a splní-li kritéria přijetí.

3. K docházce sourozenců do jednoho zařízení se přihlíží pouze do kapacitních možností.

4. Daná kritéria přijímání se vztahují i na přijímání cizích státních příslušníků, kteří mají stejný přístup k předškolní docházce jako občané ČR:
      a) občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci
      b) osoby, které mají právo pobytu na území ČR na dobu delší 90 dnů (příp. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími dočasné ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany).
      Osoby uvedené podle písm. b) se stávají dětmi v předškolním zařízení, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR dle §20 zákona č. 343/2007 Sb.

5. O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne výběrová komise na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum).