Dětská skupina Šikulové

Zařízení péče o děti předškolního věku

01. 09. 2013 - Informace pro návštěvníky

Ministerstvo průmyslu a obchodu se 1. 9. 2013 stalo realizátorem projektu „Inovace při slaďování pracovního a rodinného života“, podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81­.00005, v rámci výzvy č. 81.

Základní informace o projektu

Globálním cílem výzvy č. 81 je přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti, v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést je do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou.

Spoluprací se zahraničními partnery budou získány nové zkušenosti, které budou využity nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance (udržení kvalifikované pracovní síly, úpravy pracovních podmínek, pracovní doby, délky úvazku, místa výkonu práce, udržení kontaktu zaměstnance na RD se zaměstnáním a další). Tyto zkušenosti a inovativní opatření budou podle potřeby upraveny a prakticky ověřeny na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), zaměstnancům bude usnadněno zapojení do pracovního procesu díky možnosti nastavení vyhovujících pracovních podmínek.

Zahraničními partnery projektu jsou obec Lenartov – slovenská organizace, která se zajímá o potřeby svých zaměstnanců a která byla oceněna Ministerstvem práce a sociální věcí SR v roce 2012 jako „Zaměstnavatel vstřícný k rodině, rovnosti a rovné příležitosti“, a to v oblasti podílu žen na řízení organizace a v oblasti podpory slaďování rodinného a pracovního života. Dalším partnerem projektu se stala Univerzita Flensburg v Německu vzhledem k tomu, že se jedná o organizaci s větším počtem zaměstnanců a která také provozuje dětskou skupinu pro své zaměstnance. Zároveň je nositelkou programu tzv. Škola hrou („Versuch macht klug“), který předškolní děti učí technickým dovednostem a který je realizován v mnoha německých mateřských školách.

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu, sekundární cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé veřejné správy (ministerstva a územní samosprávných celků).

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude vytvořená metodika pro work-life balance, která bude obsahovat příslušnou národní i evropskou legislativu, vztahující se k této oblasti, dobrou praxi zahraničních partnerů a spolupracujících organizací s uvedením konkrétních příkladů, konkrétní opatření realizovaná na Ministerstvu průmyslu a obchodu spolu s výsledky pilotního ověření (včetně organizačního řádu a plánu péče a výchovy dětské skupiny, ostatní konkrétní opatření budou upřesněna na základě nabytých zkušeností u zahraničních partnerů a spolupracujících organizací).

Zájem o zřízení tzv. dětské skupiny pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň Ministerstva průmyslu a obchodu v budově ministerstva byl zjištěn před zahájením projektu dotazníkovým šetřením a zaměstnanci a zaměstnankyně MPO toto opatření pro sladění pracovního a rodinného života vítají a mají o něj zájem.

Dále v rámci projektu budou uspořádány dva mezinárodní semináře a jedna konference, s přizváním zahraničních i domácích expertů, v rámci níž bude mimo jiné distribuována metodika slaďování rodinného a pracovního života pro oblast státní správy s uvedením příkladů dobré praxe a praktických rad.

« ZPĚT